top of page

Duurzaam bouwen

Met respect voor de toekomst.

In januari 2017 boog GoedVolk zich over de criteria voor bouwen met oog voor de de belangen van toekomstige generaties. We kwamen tot 14 principes voor toekomstgericht bouwen:

1. Groen en natuur

De belangen van de natuur zijn in onze Westerse Wereld te lang ondergeschikt geweest aan die van de mens. Wij plukken daar nu de wrange vruchten van. Het milieu en ons klimaat zijn uit balans. GoedVolk vindt dat het anders moet en kan. De natuur verdient een volwaardige stem bij iedere (infrastructurele) ontwikkeling op de Heuvelrug. Houden planprocessen volwaardig rekening met haar belangen? Kunnen we plannen zo ontwikkelen dat die de belangen van de natuur dienen? Kunnen we er zo samen voor zorgen dat onze natuur de ruimte heeft haar natuurlijke loop te blijven volgen?

2. Circulair

Bij alle ontwikkelingen die we vanaf heden in ons gebied initiëren is van belang, dat de opbrengsten schoon en toekomstbestendig zijn. Het streven is een optimaal en efficiënt gebruik van materialen (minimalisering van afval). Recycling is niet per definitie een oplossing. Het doel is 100% gebruik van circulaire materialen (cradle to cradle principe).

3. Hergebruik

GoedVolk vindt dat wat er al is, zoveel mogelijk dient te worden hergebruikt. Bij (her-) ontwikkeling en nieuwbouwprojecten is hergebruik van de bestaande gebouwen en faciliteiten dan ook een belangrijk uitgangspunt. Ook omwille van het behoud van de culturele waarde van de gebouwen. Verder is het onze wens dat iedere architect, ingenieur, ontwikkelaar probeert uit te gaan van wat om ontwerpen zo veel mogelijk in- en aan te passen aan de gegeven natuurlijke situatie.

4. Energie

Energie zien we als een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van onze samenleving. We streven naar volledige onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en 100% CO2-reductie in ons gebied.
Dit vraagt verdere verkenning van de mogelijkheden op het gebied van schone bronnen van (lokaal geproduceerde) energie, gebaseerd op bijvoorbeeld zon, water en/of wind. Verder willen we werken aan een voortdurend efficiënter gebruik van energie.

5. Empathie voor onze kinderen

‘Onze wereld hebben we te leen van onze kinderen.’ GoedVolk wil dat als uitgangspunt nemen voor alle besluiten met impact op de leefomgeving en het welzijn van toekomstige generaties.

 

Een besluit dat het welzijn van toekomstige generaties raakt moet als zodanig beoordeeld worden:


“Een goed besluit is goed voor tenminste de 7 volgende generaties vanaf nu”

(Bron: Down to Earth)

6. Gedragen proces

Zorg voor een door alle partijen gedragen proces is een belangrijk uitgangspunt. Het streven bij planprocessen met impact, is vooral ontwikkeling door en voor de samenleving, dus met optimale zorg voor de belangen van allen (w.o. ook dieren en planten).

7. Waardevol voor iedereen

Ontwikkelingen met impact in ons gebied, dienen de toets ‘voor iedereen goed’ zoveel mogelijk

te kunnen doorstaan. Het streven is om ontwikkelingen te initiëren die respectvol zijn jegens zoveel mogelijk mensen, de dieren en de planten én bijdragen aan een betere toekomst.

8. Coherente en schone economie

​GoedVolk wil bijdragen aan de ontwikkeling van een lokale, ‘schone’ economie en/of ecosysteem. Wij stimuleren de milieubewuste productie en het gebruik van lokaal geproduceerd voedsel.

9. SLOW!

In een tijd van toenemende complexiteit en ontwikkelingen die elkaar in een hoog tempo opvolgen, lijkt ‘snel’ een synoniem voor ‘goed’. GoedVolk ziet dat graag anders. Minder gejaagdheid bij impactvolle ontwikkelingen en de tijd nemen om de dingen goed voor te bespreken, consequenties van keuzes te overdenken en (ontwikkel-)stappen beter voor te bereiden, komen de kwaliteit van processen en resultaten ten goede.

‘Haastige spoed is zelden goed’.

Volgens dit paradigma hoeven projecten dus niet altijd vooraf al volledig uitgewerkt te zijn, maar kan ook een weg van geleidelijke ontwikkeling gevolgd worden. Vanuit helder geformuleerde waarden en/of richtlijnen. Zodat er ruimte blijft, tussentijds nieuwe inzichten toe te laten en bij te sturen als die inzichten daar om vragen.

10. Respect voor het verleden

GoedVolk hecht waarde aan een goede toekomst. Maar een goede toekomst kan niet bestaan, wanneer er geen respect is voor het verleden. Ontwikkelingen dienen dan ook gestaafd te worden aan de belangrijke historische waarden.

11. Flexibiliteit

‘We weten niet wat we niet weten.’ Het motiveert ons te blijven exploreren en nieuwe kennis en inzichten te verwerven. Wat voor ons vandaag goed lijkt, kan morgen in een nieuw perspectief gebracht zijn. Omdat er nieuwe technologieën op de markt komen, of andere ontwikkelingen waar we ten tijde van onze beeldvorming nog geen weet van hadden (of konden hebben). Juist om deze reden vinden we het belangrijk dat beleids- en planprocessen, maar ook projecten, zo ontwikkeld worden, dat er steeds ruimte is voor actuele en nieuwe inzichten. Projecteren we dit principe op bouwen, dan vinden wij, dat nieuwbouw die voor de toekomst eenvoudig een herbestemming kan krijgen, of wellicht modulair kan worden aangepast aan nieuwe inzichten en wensen, een mooi vertrekpunt.

12. Diversiteit

‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.’ Het diversiteitsbeginsel is voor GoedVolk een belangrijk uitgangspunt. Ontwikkelingen moeten passen bij de verschillende generaties en groepen in onze samenleving. Natuurlijk wegen wij als vanzelfsprekend ook de belangen van de dieren en planten in ons gebied.

13. Verkeer en vervoer

Iedere ontwikkeling in ons gebied heeft vrijwel onmiddellijk ook gevolgen voor de verkeersbewegingen in de regio. Bij nieuwe ontwikkelingen vinden wij, dat daar altijd vooraf goed over moet worden nagedacht.

Ons standpunt is dat de verkeersdruk niet verder zou mogen toenemen. Verder willen wij dat de hoeveelheid schadelijke uitlaatgassen sterk wordt teruggedrongen en uiteindelijk wordt teruggebracht naar nul.

Wij realiseren ons verder dat lokale ontwikkelingen directe gevolgen (kunnen) hebben voor de interregionale verkeersstromen (en vice versa). Ontwikkelingen bekijken we daarom graag van meet af aan ook in een groter, interregionaal perspectief.

14. WOW!!

Een goede toekomst vinden wij belangrijk. Maar we leven ook nu! Wij willen dan ook graag dat waaraan wij werken, ook nu waarde heeft. Met andere woorden: wij willen graag dat wat wij aanpakken ook nu tot de verbeelding spreekt, dat het aantrekkelijk is, dat het ons verbindt en inspireert en dat we zo op andere manieren leren kijken en ervaren. Onze regio met al haar talent biedt ons daarvoor een unieke uitgangspositie.

bottom of page