top of page

PERSBERICHT

Bijgewerkt op: 1 jun.

BURGERCOALITIE WIL EEN ALTERNATIEVE GEBIEDSVISIE VOOR HET STATIONSGEBIED DRIEBERGEN-ZEIST


Rondom het station Driebergen-Zeist worden plannen gemaakt voor de grootste ruimtelijke ingreep in de regio sinds decennia. Er zijn scenario’s opgesteld voor een woonkern van Vinex-achtige proporties midden in de natuur en dwars door een van de belangrijkste ecologische knooppunten van midden-Nederland. Dit is ongekend in een gebied met zulke hoge natuurwaarden in de zone van landgoederen en buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande. De ontwikkeling van dit gebied is voor de natuur van grote betekenis en zal naar verwachting landelijke aandacht trekken. De risico’s van overhaaste besluitvorming zijn groot.


GoedVolk wil op basis van de kracht van samenwerking en inzet en bundeling van kennis bij burgers met duurzame bewonersorganisaties uit Zeist en Utrechtse Heuvelrug, zoals Werkgroep MilieuZorg Zeist, Werkgroep Natuurlijk Zeist-West, Beter Zeist, Tussen Heuvelrug en Wetering (THW), Werkgroep Biodiversiteit Kromme Rijncorridor en Bewonerscollectief Odijkerweg een alternatief voorkeursscenario opstellen met versterking van natuur, landschap en ecologische structuur.


In een open brief stellen we als burgercoalitie aan de beide gemeenteraden een alternatieve route voor om een plan te maken dat oog heeft voor de natuur én de woningbehoefte en dat de natuurlijke draagkracht van het gebied versterkt en niet ontregelt.


Voor het vervolg van het plan- en besluitvormingsproces stellen we 10 uitgangspunten voor:


  1. De stem van de natuur en landschap moet in het proces voluit klinken.

  2. Draagvlak van burgers en duurzame burgerverenigingen is de basis voor elk plan.

  3. Participatie organiseren van onderop in een transparant en zorgvuldig proces.

  4. Huiswerk moet eerst af (o.a. onderzoek natuur, stikstof, netcongestie, hydrologie).

  5. Uitgangspunten duidelijk en realistisch onderbouwen, vaststellen en uitwerken.

  6. Eerlijke voorstelling van bouwscenario’s in verhouding tot de beschikbare ruimte.

  7. Voorzieningen voor wonen meenemen in ruimtelijk beslag van de plannen (+30%).

  8. Verkeersontsluiting en consequenties voor Driebergen en Zeist in beeld brengen.

  9. Scenario kleinschalige bouw opstellen, gelet op draagkracht van natuur en landschap.

  10. Alternatieve bouwlocaties en in het bijzonder ook de mogelijkheid tot bouwen op binnenstedelijke locaties gemeentelijk/regionaal meenemen in integrale afweging.


De open brief met bijlagen (het visiedocument, de analyse van de scenario’s van de Werkgroep Natuurlijk Zeist en de impressie van de woontoren in Roermond) treft u hieronder aan:


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rafael Lazaroms die optreedt als woordvoerder voor dit initiatief: biodiversiteit@goed-volk.net


Bình luận


bottom of page